ekint embléma

Adatvédelmi tájékoztató

Az Eötvös Károly Intézet, mint a www.ekint.org honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője az Eötvös Károly Intézet Nonprofit Kft., székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 11.,  info@ekint.org.

2. A kezelt adatok köre

Az adatkezelő az internet technikai jellemzői miatti automatikus adatkezelésen túl nem kezel adatokat. Ennek körében a honlap megtekintése során (a technikai működés miatt) automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításaitól függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint az adatkezelő jogosult kezelni a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. Az intézet a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges és elégséges adatokat kezeli, a szükséges mértékben és ideig, erre vonatkozóan lásd az 5. pontot.

4. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és az operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célja van, valamint a szolgáltatás igénybevételét biztosítja.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

5. Az adatkezelés időtartama

A naplózott adatokat az adatkezelő 30 napon belül törli.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Az intézet adatfeldolgozót vesz igénybe, a honlap megjelenését garantáló szervert a Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (www.wildom.com) biztosítja.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem továbbít. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden látogató tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@ekint.org e-mail címen kérheti bárki, ha érintettségét igazolja.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adataik helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@ekint.org e-mail címén.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha úgy érzi, hogy az Eötvös Károly Intézet megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a kapcsolattartási címben, az adatkezelés helyében (szerver elhelyezésében) változás áll be, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

10. Egyéb

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológiát).

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Honlap: http://www.naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszám: 06 1 391 1400


Budapest, 2016. október 21.